Суббота
09.12.2023
11:34
Жизнь города

Категории раздела
Решения городского совета [264]
Решения исполнительного комитета [267]
Распоряжения городского головы [243]
Распоряжение главы администрации города [100]

Наш город

Организации города

Это интересно

Книга жалоб и пожеланий

Форма входа

Сейчас на сайте

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Нормативно-правовые документы » Решения городского совета

Рішення міської ради № 6/44-1341ЄНАКІЄВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

від 30.09.2013 № 6/44-1341
м. Єнакієве
Про затвердження Положення
про відділ з надання адміністративних
послуг міської ради
Керуючись ч. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання вимог ст. 12 Закону України "Про адміністративні послуги" з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг, міська рада
ВИРІШИЛА:

 1.  Затвердити Положення про відділ з надання адміністративних послуг у м. Єнакієве (додається).
 2.  Начальнику відділу з питань регуляторної політики та підприємництва міської ради Стасенко Л.П. забезпечити оприлюднення даного рішення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття на офіційному веб-сайті Єнакієвської міської ради.
 3.  Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови Котляревського О.В.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності та захисту прав громадян (Мадар).

В.В. Олейник                                               Міський голова

 1. Загальні положення

  1.1  Відділ з надання адміністративних послуг міської ради (далі - Відділ), є виконавчим органом міської ради без права юридичної особи, підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядковується виконавчому комітету Єнакієвської міської ради та Єнакієвському міському голові.

  1.2  Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, розпорядженнями голови Донецької обласної державної адміністрації, рішеннями Єнакієвської міської ради, рішеннями виконавчого комітету Єнакієвської міської ради та розпорядженнями Єнакієвського міського голови, а також цим Положенням.

  1.3  Місцезнаходження Відділу: 86430, м. Єнакієве, пл. Леніна, 7.

  1.4  Структура Відділу затверджується рішенням Єнакієвської міської ради.

  1.5  Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

  1.6  Робота Відділу ведеться у відповідності до річних, квартальних, місячних планів роботи Відділу.

  1.7 Діловодство ведеться згідно з номенклатурою справ Відділу.

  1.8  Майно Відділу є комунальною власністю територіальної громади міста і закріплене за ним на праві оперативного управління.

  1.9  Ліквідація чи реорганізація Відділу здійснюється в установленому законодавством порядку.

 2. Основні завдання

2.1  Забезпечення реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

2.2  Забезпечення реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання документів дозвільного характеру.

2.3 Забезпечення організації діяльності центру надання адміністративних послуг ( далі - Центр) складовою частиною якого є Дозвільний цент.

2.4  Забезпечення взаємодії між учасникам Центру щодо розгляду та вирішення адміністративних справ.

2.5  Забезпечення взаємодії між учасникам Центру щодо розгляду та видачі документів дозвільного характеру.

3. Функції відділу

Відділ відповідно до покладених на нього завдань здійснює:

3.1 Організацію надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.

3.2 Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

3.3  Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

3.4  Надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

3.5  Надання суб’єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку отримання документів дозвільного характеру.

3.6  Прийняття від суб’єкта господарювання документів, необхідних для отримання документів дозвільного характеру, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним регіональним, місцевим дозвільним органам.

3.7 Видача суб’єкту господарювання документів дозвільного характеру, оформлених регіональними, місцевими дозвільними органами.

3.8 Забезпечення взаємодії регіональних, місцевих дозвільних органів та документообігу.

3.9 Організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками регіональних, місцевих дозвільних органів спільного обстеження об’єкта.

3.10  Контроль за додержанням посадовими особами регіональних та/або місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру.

3.11  Формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру.

3.12  Інформування посадової особи, якій він підпорядковується, а також спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (далі - уповноважений орган) про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою регіонального, місцевого дозвільного органу.

3.13  Підготовку пропозицій щодо вдосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру.

3.14  Ведення в мережі Інтернет веб-сторінки, що містить інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру.

3.15  Координацію діяльності дозвільного центру.

3.16  Видачу довідок з реєстру документів дозвільного характеру.

3.17 Складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

4. Права відділу

4.1 Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

4.2  Безоплатно одержувати від дозвільних органів інформацію, пов’язану з видачею документів дозвільного характеру, крім інформації, що становить державну таємницю.

4.3  Погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

4.4  Інформувати міського голову та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строків розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень.

4.5  Порушувати клопотання до міського голови щодо вжиття заходів з забезпечення ефективної роботи Центру.

4.6 Створювати в установленому порядку експертні та консультативні ради, робочі групи та проводити спільні наради з питань, що належать до його компетенції.

4.7  Звертатися до виконавчих органів міської ради, місцевих органів виконавчої влади в інтересах суб'єктів господарювання в межах своєї компетенції.

4.8  Організовувати семінари з питань діяльності центру надання адміністративних послуг на рівні міста.

4.9  Отримувати у встановленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підприємств, установ і організацій безоплатно інформацію, документи, матеріали, статистичні дані, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

4.10.Залучати спеціалістів органів виконавчої влади міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.11 В межах своїх повноважень, за дорученням, представляти інтереси Єнакієвської міської ради та виконавчого комітету Єнакієвської міської ради в судових органах, в установах, організаціях, на підприємствах.

5. Начальник відділу

5.1  Відділ очолює начальник-адміністратор, який призначається на посаду та звільняється з посади Єнакієвським міським головою.

5.2  Начальник Відділу:

5.2.1.Здійснює керівництво діяльністю Відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань та здійснення ним своїх функцій.
5.2.2.Здійснює керівництво роботою центру надання адміністративних послуг, несе персональну відповідальність за організацію його діяльності.
5.2.3.Організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг та дозвільних органів, вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи Центру.

5.2.4 Координує діяльність адміністраторів Центру, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків.

5.2.5.Організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів.

5.2.6 Сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції міському голові, щодо матеріально-технічного забезпечення центру.

5.2.7  Розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів.

5.2.8  Здійснює функції адміністратора.

5.2.9  Виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

5.2.10  Забезпечує своєчасне і якісне виконання рішень Єнакієвської міської ради, рішень виконавчого комітету Єнакієвської міської ради, розпоряджень Єнакієвського міського голови, виконання перспективних і поточних планів діяльності Відділу.

5.2.11  Готує та подає на затвердження в установленому порядку заходи заохочення та накладення дисциплінарних стягнень до працівників Відділу.

5.2.12  Вносить у встановленому порядку на розгляд Єнакієвської міської ради, виконавчого комітету Єнакієвської міської ради проекти нормативно- правових актів з питань, що належать до компетенції Відділу.

5.2.13 Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

5.3 На посаду начальника може бути призначена особа, яка має повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста та стаж роботи в органах місцевого самоврядування не менше двох років, або стаж роботи в інших сферах управління не менше трьох років.

6.  Відповідальність відділу

6.1  Відділ несе відповідальність за несвоєчасне та неналежне виконання покладених на нього завдань

6.2  За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

7.  Взаємодія

7.1 Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, регіональними та місцевими дозвільними органами, виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами або організаціями.

Секретар міської ради                                                                             Т.М. Богданова
Положення про відділ з надання адміністративних послуг підготовлено начальником відділу з питань регуляторної політики та підприємництва міської ради
Л.П. Стасенко                                                                                     Начальник відділу

Категория: Решения городского совета | Добавил: MARISHS (30.09.2013)
Просмотров: 635 | Рейтинг: 0.0/0

Подведены итоги третьей ежегодной автомобильной премии «Лучшее авто по версии Рунета». В течение месяца свои голоса за любимые машины отдали почти 640 тысяч человек.«Лучшее авто по версии Рунета» - первая автомобильная премия, в которой победителей определяют интернет-пользователи. Интернет уже давно стал серьезным медиа. Как следствие, интернет-аудитория чрезвычайно интересна автопроизводителям – процент нынешних и потенциальных автовладельцев в Сети очень высок.

Контактная разработка
Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar
Поиск

Опрос

Сайты города Енакиево

Официальный сайт Енакиево
Еженедельник "Панацея"
Енакиевская правда
06252
Блог Богдана Горбачева
Громадой к благополучию
Проект Земляки
Сайт города Углегорск
Ольховатка - ONLINE
Рейтинг сайтов города
Обзор городских сайтов

Сайты организаций и предприятий

ПАО "ЕМЗ"
Строительство от А до Я
Сайт Владимира Калиниченко
Турклуб "Дороги"
Центральная городская библиотека
Магазин кованых изделий Ferrum
Весь каталог сайтов города

 Букинист - бесплатная библиотека.
Copyright by Enakievets (Бородин Сергей) © 2010 - 2023 Енакиево как на ладони - сайт города Енакиево

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru