Понедельник
04.12.2023
06:45
Жизнь города

Категории раздела
Решения городского совета [264]
Решения исполнительного комитета [267]
Распоряжения городского головы [243]
Распоряжение главы администрации города [100]

Наш город

Организации города

Это интересно

Книга жалоб и пожеланий

Форма входа

Сейчас на сайте

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Нормативно-правовые документы » Решения исполнительного комитета

Рішення виконавчого комітету № 107ЄНАКІЄВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 19.03.2014 № 107
м. Єнакієве
Про заходи щодо організації виконання рішення міської ради від 29.01.2014 № 6/51-1477 “Про затвердження міського бюджету міста Єнакієве на 2014 рік”
Керуючись п.п. 1 п. “а” ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 21.02.2014 № 194 "Про Заходи щодо організації виконання рішення обласної ради від 28.01.2014 № 6/27-689 "Про обласний бюджет на 2014 рік" та з метою забезпечення якісного виконання міського бюджету, затвердженого рішенням міської ради від 29.01.2014 № 6/51-1477 “Про затвердження міського бюджету міста Єнакієве на 2014 рік”, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
2. Керівникам виконавчих органів міської ради забезпечити неухильне виконання цих заходів.
3. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на міське фінансове управ­ління міської ради (Демченко).
4. Начальнику міського фінансового управління міської ради Демченко Т.В. забезпе­чити оприлюднення даного рішення не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття на офіційному веб-сайті Єнакієвської міської ради.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову

Олейника В.В.                                                                    Міський голова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради 19.03.2014 № 107

ЗАХОДИ
щодо організації виконання рішення міської ради від 29.01.2014 № 6/51-1477 “Про затвердження міського бюджету міста Єнакієве на 2014 рік”
з\п

Пун
кт
рі
шен
ня
місь
кої
ради

Зміст заходів

Виконавці

Заступники міського голови, які забезпечу­ють
координа­цію роботи по відпо­відних напрямках

Термін
вико­
нання

1.

1, 2, 3, 4, 5

Заслуховувати на засіданнях вико­навчого комітету міської ради хід виконання міського бюджету

Міське фінансове управління міської ради (Демченко)

Заступники міського голови згідно з розпоряд­женням міського голови про розподіл обов'язків

Що-
кварта
лу
протя­
гом
2014
року

2.

1, 6

Забезпечити відповідно до законо­давства здійснення постійного контролю за правильністю та своє­часністю надходження до місцевого бюджету податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших до­ходів згідно з Переліком кодів бюджетної класифікації в розрізі органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 106 (із змінами), а також ведення обліку таких платежів у розрізі платників з метою забезпечення по­вернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів

Єнакієвська об’єднана державна податкова інспекція головного управління Міндоходів у Донецькій області (Долгальов), виконавчі органи міської ради, які конт­ролюють справляння надходжень до місцевого бюд­жету

Заступники міського голови згідно з розпоряд­женням міського голови про розподіл обов'язків

Протя­
гом
2014
року

3.

2, 4, 5

Забезпечити організацію роботи що­до касового обслуговування місцевих бюджетів за видатками

Управління Державної каз­начейської служби у місті Єнакієвому Донецької об­ласті (Білоли- пецьких)

Заступники міського голови згідно з розпоряд­женням міського голови про розподіл обов'язків

Протя­
гом
2014
року

4

4

Забезпечити координацію роботи з містами та селищами міста Єна- кієвого щодо затвердження обсягів міжбюджетних трансфертів у складі доходів та видатків відповідних бюд­жетів згідно з додатками 4 та 6 до рішення міської ради від 29.01.2014 № 6/51-1477 “Про затвердження міського бюджету міста Єнакієве на 2014 рік”

Міське фінансове управління міської ради (Демченко)

Заступники міського голови згідно з розпоряд­женням міського голови про розподіл обов'язків

При внесен ні змін до роз­писів бюдже -тів про­тягом 2014 року

5.

2

Здійснювати контроль за станом формування, затвердження та ви­конання кошторисів доходів та ви­датків щодо утримання бюджетних установ та здійсненням програм і заходів цільового характеру

Виконавчі органи міської ради - головні розпорядники бюджетних коштів

Заступники міського голови згідно з розпоряд­женням міського голови про розподіл обов'язків

Протя­
гом
2014
року

6.

2

Забезпечити в межах коштів, зат­верджених в міському бюджеті на 2014 рік, реалізацію виконання Прог­рами економічного та соціального розвитку міста на 2014 рік

Виконавчі органи міської ради - головні розпорядники бюджетних коштів

Заступники міського голови згідно з розпоряд­женням міського голови про розподіл обов'язків

Протя­
гом
2014
року

7.

2

Розробляти паспорти бюджетних програм з урахуванням необхідності забезпечення у стовідсотковому обсязі видатків на заробітну плату із нарахуваннями та енергоносії і комунальні послуги в межах загального обсягу коштів, перед­бачених головному розпоряднику коштів у додатку 3.1 до рішення міської ради від 29.01.2014 № 6/51­1477 “Про затвердження міського бюджету міста Єнакієве на 2014 рік” та подавати їх на затвердження міському фінансовому управлінню

Виконавчі органи міської ради - головні розпорядники бюджетних коштів

Заступники міського голови згідно з розпоряд­женням міського голови про розподіл обов'язків

Протя­
гом
2014
року

 

 

міської ради

 

 

 

8.

2

Затверджувати паспорти бюджетних програм головного розпорядника коштів спільним наказом головного розпорядника та міського фінансо­вого управління міської ради або одночасно відповідним розпорядчим документом головного розпорядника, якщо згідно з нормативно-правовими актами головний розпорядник ухва­лює свої рішення в іншій формі ніж наказ та міського фінансового управ­ління міської ради

Виконавчі
органи міської
ради - головні
розпорядники
бюджетних
коштів,
міське
фінансове
управління
міської ради
(Демченко)

Заступники міського голови згідно з розпоряд­женням міського голови про розподіл обов'язків

Протя­
гом
2014
року

9.

2

Вносити зміни до паспортів бюджетних програм, затверджувати паспорти бюджетних програм по новим бюджетним програмам у випадках та порядку, визначених бюджетним законодавством

Виконавчі органи міської ради - головні розпорядники бюджетних коштів

Заступники міського голови згідно з розпоряд­женням міського голови про розподіл обов'язків

Протя­гом 2014 року, у поряд­ку, вста- новле- ному чин­ним законо давств- вом

10.

2

Подавати спільний наказ (або інший розпорядчий документ) про затверд­ження паспортів бюджетних програм (у електронному та паперовому виг­ляді) до міського фінансового управ­ління міської ради

Виконавчі органи міської ради - головні розпорядники бюджетних коштів

Заступники міського голови згідно з розпоряд­женням міського голови про розподіл обов'язків

У три­денний строк від дня затверд ження пас­порту бюд­жетної прог­рами

11.

2

Забезпечити контроль за повнотою надходжень, взяттям розпорядни­ками та одержувачами бюджетних коштів бюджетних зобов’язань в межах бюджетних призначень, вста­новлених їм на 2014 рік, витра­чанням ними бюджетних коштів, вра­ховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих ро­ків, узятих на облік Управлінням Державної казначейської служби у місті Єнакієвому Донецькій області

Виконавчі органи міської ради - головні розпорядники бюджетних коштів

Заступники міського голови згідно з розпоряд­женням міського голови про розподіл обов'язків

Протя­
гом
2014
року

12.

3.3.

Забезпечити збереження оборотного залишку бюджетних коштів міського бюджету у встановленому розмірі на кінець бюджетного періоду

Міське фінансове управління міської ради (Демченко)

Заступники міського голови згідно з розпоряд­женням міського голови про розподіл обов'язків

Протя­
гом
2014
року

13.

6

Здійснювати аналіз надходжень до­ходів до міського бюджету у 2014 році та забезпечити їх прогно­зування на наступні два бюджетні періоди на основі показників еко­номічного розвитку держави та ре­гіону

Міське фінансове управління міської ради (Демченко)

 

Протя­
гом
2014
року

14.

9

Забезпечити в межах коштів, зат­верджених в міському бюджеті на 2014 рік, реалізацію міських прог­рам та заходів

Міське фінансове управління міської ради (Демченко)

Заступники міського голови згідно з розпоряд­женням міського голови про розподіл обов'язків

Протя­
гом
2014
року

15.

11.1

Здійснювати фінансування видатків загального фонду міського бюджету в межах фактичних надходжень в першочерговому порядку по захи­щених статтях із застосуванням ре­жиму економії

Міське
фінансове
управління
міської ради
(Демченко),
виконавчі
органи міської
ради - головні
розпорядники
бюджетних
коштів

Заступники міського голови згідно з розпоряд­женням міського голови про розподіл обов'язків

Протя­
гом
2014
року

16.

12

Забезпечити виконання бюджетних зобов’язань за загальним та спе­ціальним фондами міського бюдже­ту, по яких склалася кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2014 року, у зв’язку з не проведенням у 2013 році розрахунків за наявності коштів на рахунках розпорядників коштів

Виконавчі органи міської ради - головні розпорядники бюджетних коштів

Заступники міського голови згідно з розпоряд­женням міського голови про розподіл обов'язків

II квар­тал 2014 року

17.

12.2

Забезпечити контроль за взяттям бюджетних забов’язань розпоряд­никами бюджетних коштів на здійс­нення видатків у межах відповідних бюджетних призначень, встановле­них на 2014 рік

Виконавчі органи міської ради - головні розпорядники бюджетних коштів

Заступники міського голови згідно з розпоряд­женням міського

Протя­
гом
2014
року

 

 

 

 

голови про
розподіл
обов'язків

 

18.

12.3

Забезпечити утримання чисельності працівників бюджетних установ та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах або планах використання бюджетних коштів на утримання бюджетних установ

Виконавчі органи міської ради - головні розпорядники бюджетних коштів

Заступники міського голови згідно з розпоряд­женням міського голови про розподіл обов'язків

Протя­
гом
2014
року

19.

11.2

Підготувати, за погодженням з постійними комісіями міської ради з питань планування, бюджету та фінансів, та з питань промисловості, транспорту та охорони навколиш­нього природного середовища, програмні заходи міського фонду охорони навколишнього природного середовища в межах надходження платежів за забруднення навколиш­нього природного середовища, екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну пору­шенням законодавства про охорону навколишнього природного середо­вища внаслідок господарської та іншої діяльності, а також залишків коштів міського фонду охорони навколишнього природного середо­вища станом на 01.01.2014 року

Виконавчий комітет міської ради

Заступник міського голови згідно з розпоряд­женням міського голови про розподіл обов'язків

Протя­
гом
2014
року

20.

11.3

Підготувати, за погодженням з постійними комісіями міської ради з питань планування, бюджету та фінансів, і з питань житлово-кому­нального господарства та благо- устрію, заходи та об'єкти будів­ництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць, доріг у населених пунктах, що належать до кому­нальної власності за рахунок коштів міського дорожнього фонду, а також залишків коштів міського до­рожнього фонду станом на 01.01.2014 року

Управління житлово-кому­нального гос­подарства міської ради (Мєднікова)

Заступники міського голови згідно з розпоряд­женням міського голови про розподіл обов'язків

Бере­
зень
2014
року

21.

10.1
10.2
10.3
10.4

У процесі виконання міського бюд­жету за обгрунтованим поданням головних розпорядників коштів го­тувати розпорядження міського го­лови щодо перерозподілу асигнувань загального та спеціального фонду між функціональною та економічною

Міське
фінансове
управління
міської ради
(Демченко),
виконавчі
органи міської

Заступники міського голови згідно з розпоряд­женням міського

Протя­
гом
2014
року

 

 

ознакою, головними розпорядниками бюджетних коштів, спрямування за­лишків коштів спеціального фонду станом на 01.01.2014, врахування у складі міського бюджету збільшення або зменшення коштів трансфертів з державного та інших бюджетів, що надходять додатково до міського бюджету з подальшим внесенням на затвердження міською радою

ради - головні розпорядники бюджетних коштів

голови про
розподіл
обов'язків

 

22.

13.1

Організувати роботу щодо підго­товки матеріалів на укладення до­говорів з Управлінням Державної казначейської служби у місті Єна­кієвому у Донецькій області на отримання:

  1. позик на покриття тимчасових ка­сових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захи- щенних видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного пе­ріоду за рахунок коштів Єдиного Казначейського рахунку на дого­вірних умовах без нарахування відсотків за користування цими кош­тами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного пе­ріоду згідно із порядком, зат­вердженим Кабінетом Міністрів України;
  2. середньострокових позик на суму невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів ко­шика доходів міського бюджету, визначених у Законі “Про Державний бюджет України на 2014 рік” на умовах їх повернення без нара­хування відсотків за користування цими коштами згідно із порядком, затвердженим чинним законодав­ством;
  3. позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку міського бюджету у фінансових установах банків на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду згід­но із порядком, затвердженим чин­ним законодавством

Міське фінансове управління міської ради (Демченко)

Заступники міського голови згідно з розпоряд­женням міського голови про розподіл обов'язків

Протя­
гом
2014
року
(при
необхі
дності)

23.

14.1

Забезпечити упорядкування видатків, що здійснюються за рахунок бюд­жетних асигнувань, з приведенням показників по мережі, штатах та контингенту установ та організацій у відповідність з бюджетними приз­наченнями, передбаченими на їх утримання у 2014 році

Виконавчі органи міської ради - головні розпорядники бюджетних коштів

Заступники міського голови згідно з розпоряд­женням міського голови про розподіл обов'язків

Протя­
гом
2014
року

24.

14.3

Встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі вихо­дячи з обсягів призначень, зат­верджених у додатку 11 до рішення міської ради від 29.01.2014 № 6/51-1477 “Про затвердження місь-кого бюджету міста Єнакієве на 2014 рік”

Виконавчі органи міської ради - головні розпорядники бюджетних ко штів

Заступники міського голови згідно з розпоряд­женням міського голови про розподіл обов'язків

До 26 берез­ня
2014
року

25.

 

Здійснювати подання до міського фінансового управління міської ради звітів про виконання паспортів бюд­жетних програм та узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм (в електронному та паперовому вигляді)

Виконавчі органи міської ради - головні розпорядники бюджетних коштів

Заступники міського голови згідно з розпоряд­женням міського голови про розподіл обов'язків

До 25 липня 2014 року

Секретар міської ради  Т.М.  Богданова
Заходи щодо організації виконання рішення міської ради від 29.01.2014 № 6/51-1477 “Про затвердження міського бюджету міста Єнакієве на 2014 рік” розроблені міським фінансовим управлінням міської ради
Т.В. Демченко Начальник управління

Категория: Решения исполнительного комитета | Добавил: MARISHS (19.03.2014)
Просмотров: 519 | Рейтинг: 0.0/0
В этом году у подножия Акрополя открылся новый музей, созданный для того, чтобы со всего света в Грецию вернулись сокровища ее античной культуры. Например, скульптуры Парфенона. Из нового музея, строительство которого обошлось примерно в 180 млн долларов, открывается панорамный вид на "священную скалу", где когда-то находился Парфенон.
Контактная разработка
Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar
Поиск

Опрос

Сайты города Енакиево

Официальный сайт Енакиево
Еженедельник "Панацея"
Енакиевская правда
06252
Блог Богдана Горбачева
Громадой к благополучию
Проект Земляки
Сайт города Углегорск
Ольховатка - ONLINE
Рейтинг сайтов города
Обзор городских сайтов

Сайты организаций и предприятий

ПАО "ЕМЗ"
Строительство от А до Я
Сайт Владимира Калиниченко
Турклуб "Дороги"
Центральная городская библиотека
Магазин кованых изделий Ferrum
Весь каталог сайтов города

 Букинист - бесплатная библиотека.
Copyright by Enakievets (Бородин Сергей) © 2010 - 2023 Енакиево как на ладони - сайт города Енакиево

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru